Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77085
Title: Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Authors: Hoàng Hùng
Keywords: Chiến tranh Việt Nam
Kháng chiến chống Mỹ
Cách mạng
Quốc phòng, an ninh
959.7043
Abstract: Một số bài nói chuyện được chỉnh lý lại của đồng chí Hoàng Tùng, đề cập tới nhiều vấn đề của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; ý nghĩa vĩ đại của cuộc kháng chiến; những thay đổi lớn đang diễn ra; mục tiêu và phương hướng tiến lên của cách mạng.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1974
Type: Sách
Extent: 100 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.