Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77088
Title: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - Tác phẩm chọn lọc. Tập 2
Authors: Trường Chinh
Keywords: Chủ nghĩa Mác Lênin
Việt Nam
Chính trị
Cách mạng dân tộc dân chủ
959.704
Abstract: Nội dung cuốn sách vạch ra một phương châm quyết chiến với thực dân Pháp để giành độc lập, thống nhất thật sự cho Tổ quốc, giữ vững và mở rộng chế độ Cộng hòa dân chủ Việt Nam, và góp một phần nhỏ của nhân dân Việt Nam vào công cuộc bảo vệ hòa bình, dân chủ trên thế giới.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 580 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000581_Cach mang dan toc dan chu nhan dan Viet Nam tap 2_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.