Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77093
Title: Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII - XIX (Qua các nguồn tư liệu phương Tây)
Authors: Nguyễn Thừa Hỷ
Keywords: Việt Nam
Phương Tây
Lịch sử Việt Nam
Du khảo
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 V308n
Abstract: Cuốn sách là nguồn tư liệu đa dạng viết về lịch sử và văn hóa Việt Nam, là “một tầm nhìn tha nhân” quan sát từ bên ngoài dưới con mắt những người nước ngoài, phát hiện ra được những nét nổi bật của lịch sử, văn hóa truyền thống Việt, cả tích cực lẫn tiêu cực, mà nhiều khi người trong cuộc không chú ý nhận thấy. Đặc biệt là những phong tục tập quán của quần chúng trong đời sống vật chất, cá nhân, gia đình và xã hội cũng như trong đời sống tinh thần, tư tưởng và tâm linh.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 504 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà - MaiHaBooks, 2020
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.