Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77097
Title: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
Authors: Hà Phương
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Abstract: Bài viết trình bày kết quả phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và đưa ra các giải pháp phát triển đồng bộ về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.
Issue Date: 2023-06
Type: Bài trích
Extent: 2 tr, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 6 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.