Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77172
Title: Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
Authors: Hội đồng lý luận
Keywords: Văn học
Xu hướng vận động
Phát triển
Văn học nghệ thuật
Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
895.92209 Nh121d
Abstract: Cuốn sách gồm hơn 50 bài tham luận xoay quanh chủ đề “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển” được tập hợp và sắp xếp thành ba phần đề cập: Những vấn đề lý luận chung; Xu hướng vận động của văn học; Xu hướng vận động của các loại hình nghệ thuật.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 704 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.