Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77194
Title: Kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lê nin
Authors: I.B.Berkhin
Keywords: Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Lý luận
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chính trị
335.43
Abstract: Cuốn sách là sự kế thừa những tư tưởng, luận điểm sâu sắc từ Lenin, khởi đầu kiến tạo mô hình phát triển mới của chủ nghĩa xã hội, giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xã hội để thúc đẩy phát triển; đồng thời gợi mở lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đó là phải dựa trên cơ sở khoa học, tuân thủ quy luật khách quan và đáp ứng nhu cầu lợi ích của người lao động.
Publisher: Viện thông tin Khoa học Xã hội thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 90 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện thông tin Khoa học Xã hội thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000737_Ke hoach xay dung chu nghia xa hoi cua Lenin_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.