Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77281
Title: Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta với thời đại ta
Authors: Tố Hữu
Keywords: Văn nghệ
Nghệ thuật
Văn học
Các mạng
Văn hóa, thể thao, du lịch
895.922
Abstract: Tập hợp các bài viết và phát biểu của đồng chí Tố Hữu về văn học và nghệ thuật từ năm 1949 đến năm 1969 liên quan đến đường lối, nguyên tắc lớn và những vấn đề cụ thể của từng ngành.
Publisher: Nhà xuất bản Văn học
Issue Date: 1973
Type: Sách
Extent: 530 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.