Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77695
Title: Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các bên trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Một góc nhìn từ pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ
Keywords: Quyền sở hữu trí tuệ
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ
Abstract: Nghiên cứu tập trung xác định nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các bên và tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách cân bằng trên cơ sở liệt kê, phân tích và đánh giá các quy định liên quan nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam với một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Issue Date: 2014-09
Type: Bài trích
Extent: 16 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế năm 2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.