Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77698
Title: Chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Việt Nam hiện nay – Thực trạng và kiến nghị
Authors: Nhiều tác giả
Keywords: Chính sách dân tộc
Dân tộc thiểu số
Ấn phẩm
Miền núi
Abstract: Ấn phẩm bao gồm 13 bài nghiên cứu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: (1) Vấn đề và chính sách, (2) Kinh nghiệm nước ngoài, (3) Thông tin định lượng, (4) Giới thiệu sách, (5) Tài liệu số về Chính sách Dân tộc và miền núi của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2023 - 11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 108 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thong tin thu vien QH so 4-2023 b4 (1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.