Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77701
Title: Tổng hợp, phân tích số liệu phân bổ, giải ngân thanh toán vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030
Authors: Đặng Thị Thuỷ
Keywords: Tổng hợp số liệu
Giải ngân thanh toán vốn
Mục tiêu quốc gia
Đồng bào dân tộc thiểu số
Miền núi
Abstract: Bài viết trình bày về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.
Issue Date: 2023-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16 tr, pdf
Method: BVCG_Giám sát 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.