Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77703
Title: Đánh giá, phân tích việc tích hợp 03 thông tư hướng dẫn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia vào Thông tư số 55/2023/TT-BTC về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Authors: Đặng Thị Thuỷ
Keywords: Chương trình mục tiêu quốc gia
Kinh phí sự nghiệp
Ngân sách nhà nước
Mục tiêu quốc gia
Abstract: Bài viết đánh giá, phân tích Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (TT 55) trên cơ sở tích hợp 03 thông tư hướng dẫn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
Issue Date: 2023-06
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: BVCG_Giám sát 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.