Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80072
Title: Góp ý nội dung các quy định về đất nông nghiệp trong dự thảo Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Đất nông nghiệp
Dự thảo Luật Đất đai
Nông nghiệp, nông thôn
Abstract: Bài viết phân tích, bình luận nội dung các quy định về đất nông nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, chỉ ra những điểm chưa hợp lý hoặc khiếm khuyết; trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện nội dung các quy định này.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 7 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong dự thảo luật Đất đai (sửa đổ), do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức, tháng 10/2022.
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.