Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/80142
Title: Thực trạng và xu hướng phát triển của điện ảnh Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Thực trạng
Xu hướng phát triển
Phát triển
Điện ảnh Việt Nam
Điện ảnh
Việt Nam
Văn hóa
Abstract: Nội dung chuyên đề tập trung đánh giá, phân tích thực trạng của ngành điện ảnh Việt Nam, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế; xu hướng phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới, qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh của Việt Nam.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 22 tr.; PDF/A
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Thuctrangvaxuhuongphattriencuadienanhvietnam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 747,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.