Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80144
Title: Những vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch từ thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
Authors: Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Vấn đề pháp lý
Pháp lý
Liên kết vùng
Priển bền vững du lịch
Phát triển
Bền vững
Thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
Thực tiễn
Bắc Trung Bộ
Du lịch
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài “Những vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch từ thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ” do TS Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế là chủ nhiệm, tổng hợp các quy định pháp lý về du lịch, liên kết vùng trong phát triển du lịch, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về liên kết phát triển du lịch bền vững, từ đó nêu định hướng chính sách, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 19 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.