Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80240
Title: Bất cập trong xử lý phương tiện vi phạm, phương tiện phạm tội liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ
Authors: Phạm Thị Hồng Đào
Keywords: Giao thông đường bộ
Xử lý vi phạm
Tội phạm
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích bất cập trong xử lý phương tiện vi phạm, phương tiện phạm tội liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ. Từ đó, kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 10 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.