Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80241
Title: Vai trò của nhà nước trong điều kiện xã hội hoá kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Authors: Bùi Thị Vân
Keywords: Vai trò của nhà nước
Xã hội hóa
Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích chính sách xã hội hoá kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Việt Nam, kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân thuộc về vai trò nhà nước trong việc thực hiện chính sách này; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò điều tiết của nhà nước trong điều kiện xã hội hoá kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 3 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tảiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.