Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80242
Title: Khảo sát tác động của vị trí Bến xe khách đến hoạt động vận tải hành khách và trật tự An toàn giao thông
Keywords: Khảo sát
Bến xe khách
Vận tải hành khách
Trật tự an toàn giao thông
Giao thông, vận tải
Abstract: Báo cáo khảo sát tác động của vị trí Bến xe khách đến hoạt động vận tải hành khách và trật tự An toàn giao thông của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Bài viết gồm 2 nội dung chính: về tác động về trật tự an toàn giao thông và tác động về vấn đề lãng phí xã hội.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 3 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30 tháng 08 năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.