Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80249
Title: Phát triển giao thông bền vững ở đô thị: Kinh nghiệm Quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Đào
Keywords: Đô thị
Đô thị bền vững
Giao thông bền vững
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm, nguyên nhân thành công cũng như thất bại trong việc thực hiện các chính sách phát triển giao thông đô thị bền vững ở Singapore, Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Trên cơ sở đó, rút ra được một số bài học cho phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam như: i) Chính sách cần có tầm nhìn dài hạn và tổng thể (ii) Chuẩn bị tốt về các điều kiện hạ tầng, hạ tầng phải đi trước một bước so với tốc độ tăng dân số và đô thị hoá (iii) Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và cung cấp dịch vụ giao thông công cộng thuận lợi; (iv) Tích hợp các thiết bị, hệ thống, mô hình quản lý thông minh trong việc quản lý nhu cầu đi lại của người dân; (v) Tích hợp thành công giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất (vi) Phát triển cơ sở hạ tầng đảm bảo sự kết nối giữa các tuyến đường sử dụng xe đạp và khu vực sử dụng giao thông công cộng.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 12 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Môi Trường Xây Dựng, tháng 8/2022
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.