Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80753
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội trong bối cảnh hiện nay
Authors: Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Cơ sở lý luận
Thực tiễn
Đổi mới hoạt động của Quốc hội
Quốc hội
Kỳ họp Quốc hội
Bối cảnh hiện nay
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Nội dung tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cụ thể như: tổng hợp, phân tích và khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về kỳ họp Quốc hội và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp, những kết quả đạt được và những hạn chế bất cập. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đối với việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 21 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.