Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80760
Title: "Quy trình, thủ tục trong phiên họp của Quốc hội - kinh nghiệm một số nước trên thế giới" - Quốc hội, Đức
Authors: Đại học Fribourg
Keywords: Quy trình
Thủ tục
Phiên họp
Quốc hội
Kinh nghiệm
Đức
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Bài viết giới thiệu về Hạ viện Cộng hòa liên bang Đức, trong đó tập trung vào các nội dung như: Cách thức tổ chức các phiên họp toàn thể của Quốc hội; Thực hiện chức năng lập pháp tại các phiên họp toàn thể; Phản ứng của Hạ viện Đức trước sự tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 15 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường đại học Fribourg và Tổ chức Hanns Seidel Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.