Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80761
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp trong bối cảnh hiện nay
Authors: Lê Bộ Lĩnh
Keywords: Cơ sở lý luận
Thực tiễn
Đổi mới
Hoạt động của Quốc hội
Kỳ họp
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Báo cáo là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp. Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tổ chức hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp, từ đó đưa ra các kiến nghị về tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 133 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp, tháng 4 năm 2021
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.