Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/80835
Title: Phục hồi và phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã: kiến nghị và giải pháp
Abstract: Bài viết trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022 và đề xuất một số giải pháp chủ yếu và kiến nghị.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Source: Diễn đàn Kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Hà Nội, ngày 18/9/2022
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Diễn đàn Kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Hà Nội, ngày 18/9/2022
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.