Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81158
Title: Trao đổi thêm về “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”
Authors: Nguyễn Đình Luận
Keywords: Luật Đất đai
Pháp luật đất đai
Thu hồi đất
Lợi ích
Tài nguyên
Abstract: Trên cơ sở quy định hiện hành về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, tác giả phân tích, nêu một số bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với quy định về thu hồi đất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 3 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính kỳ 1
Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.