Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81173
Title: Về thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Đặng Đức Huyền
Keywords: Thu hồi đất
Dự án nhà ở thương mại
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tài nguyên
Abstract: Bài viết nêu căn cứ quy định thu hồi đất, một số vướng mắc và đề xuất sửa đổi trong dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 3 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.