Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81204
Title: Khuôn khổ phát luật về tài nguyên nước ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ so sánh
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Pháp luật
Tài nguyên nước
Việt Nam
So sánh
Tài nguyên
Abstract: Bài viết hệ thống pháp luật hiện hành về tài nguyên nước; một số đánh giá về khuôn khổ pháp luật hiện hành về tài nguyên nước; những nội dung cốt lõi cần tập trung nghiên cứu trong dự thảo Luật Tài nguyên nước.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 20 trang, PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Hội thảo “Một số vấn đề về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)” do Văn phòng Quốc hội và Hanss Seidel tổ chức, Vĩnh Phúc, ngày 27/4/2023
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.