Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82033
Title: Bàn về dịch vụ hành chính công
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Hành chính công
Dịch vụ hành chính công
Thí điểm dịch vụ hành chính công
Sở địa chính
Sơ Tư pháp
Ủy ban nhân dận quận
Cải cách hành chính
Dịch vụ sự nghiệp
Xã hội hóa dịch vụ công
Cải thiện đời sống nhân dân
Abstract: Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công . Đây là một trong những bước triển khai tích cực nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của các cấp hành chính. Bài viết trình bày một số suy nghĩ bước đầu về dịch vụ hành chính công
Issue Date: 2002
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2 năm 2002
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCKH.DHLQG-Ban ve dich vu hanh chinh cong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.