Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82245
Title: Giải pháp nâng cao năng lực đối tác tư nhân trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư
Authors: Phạm Anh Tuấn
Keywords: Đối tác công tư
Cơ sở hạ tầng
Giao thông đường bộ
Đối tác tư nhân
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng năng lực đối tác tư nhân trong các dự án đối tác công tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đối tác tư nhân trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư để đảm bảo sự thành công của dự án.
Issue Date: 2023-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.