Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82249
Title: Lưu trữ trực tuyến và chuyển đổi số trong ngành Lưu trữ
Authors: Dương Văn Khảm
Keywords: Lưu trữ
Lưu trữ trực tuyến
Chuyển đổi số
Hành chính
Abstract: Bài viết phân tích vấn đề khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến; Chuyển đổi số trong ngành lưu trữ; Đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong công tác lưu trữ
Issue Date: 2023-04-21
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Qlnn327.23_Luutrutructuyenvacdstrongnganhluutru.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.