Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82903
Title: Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Thái Văn Đoàn
Keywords: Bồi thường về đất
Hỗ trợ, tái định cư
Thu hồi đất
Cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Đất đai
Abstract: Dựa trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần 4 - bản lấy ý kiến nhân dân từ ngày 03/01/2023 - 15/3/2023, từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, tác giả góp ý một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình
Issue Date: 2023-04-20
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.