Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83041
Title: Từ đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Keywords: Đề cương
Văn hóa Việt Nam
1943
Đường lối
Xây dựng
Phát triển
Đảng
Văn hóa, thể thao, du lịch
Abstract: Bài viết trình bày khái quát những đóng góp của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Từ đó thấy được sự vận dụng, bổ sung, hoàn thiện của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2023-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lltct2.23_Tudecuongvevhvnnam1943denduongloixdvaptvhcuadanghiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.