Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83042
Title: Phát triển du lịch xanh ở Việt Nam
Authors: Lê Quỳnh Chi
Keywords: Du lịch xanh
Phát triển
Phát triển bền vững
Văn hóa, thể thao, du lịch
Abstract: Bài viết tập trung phân tích tiềm năng phát triển du lịch xanh và kết quả đạt được; Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tiềm năng mà hoạt động du lịch xanh chưa phát huy được tối đa. Từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch xanh.
Issue Date: 2022-12
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Taichinhky2.12.22_Ptdulichxanhovn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.