Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83165
Title: Một số vấn đề về kỹ thuật văn bản trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, thực trạng và giải pháp
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Kỹ thuật văn bản
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Bài viết trình bày ý kiến về một số vấn đề cụ thể trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Issue Date: 2024-03
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Góp ý công tác chuyên môn của HĐDT
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.