Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83200
Title: Huy động vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Authors: Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Đức Long
Khôm Lư Say Sạ Lắp Sẻng
Keywords: Huy động vốn
Kinh nghiệm
Kết cấu hạ tầng giao thông
Abstract: Bài viết khái quát những kinh nghiệm thành công của một số quốc gia trên thế giới trong việc huy động vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Từ đó, rút ra những bài học có thể tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong huy động các nguồn vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tảiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.