Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83264
Title: Chiến lược hoạt động lập pháp
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Chiến lược
Hoạt động lập pháp
Abstract: Bài viết cô đúc 6 nhóm quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; 6 yêu cầu và 8 nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Issue Date: 2021-08-11
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1621_Chienluochoatdonglapphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.