Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84549
Title: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: kết quả và những vấn đề đặt ra nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Authors: Vương Đình Huệ
Keywords: Bầu cử
đại biểu Quốc hội
đại biểu Hội đồng nhân dân
tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Bài viết tổng kết những kinh nghiệm từ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đặt ra yêu cầu phát huy kết quả bầu cử, tiếp tục đổi mới tồ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XV.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 9 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.