Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84652
Title: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
Authors: Cao Thị Hà
Keywords: Cơ chế
Kiểm soát quyền lực
Tham nhũng, tiêu cực.
Abstract: Bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN722_HTcocheKSQLNNtrongphongchongTNTCoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.