Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84654
Title: Nhận thức mới về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Đỗ Anh Vinh
Keywords: Đại hội XIII
phòng chống tham nhũng
Abstract: Bài viết khái quát thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng thời gian qua, đồng thời làm rõ những nhận thức mới về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA1121_NTveTTdaymanhDTPCthamnhungtheoTTNQDHXIII.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.