Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84658
Title: Các yếu tố liên quan trực tiếp đến hành vi tham nhũng kinh tế của cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước về quản kinh tế ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Danh Nam
Uông Thị Ngọc Lan
Keywords: Hành vi tham nhũng
Động cơ tham nhũng
Cơ quan quản lý nhà nước
Cán bộ công chức
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của các yếu tố liên quan trực tiếp đến hành vi tham nhũng kinh tế của cán bộ công chức tại các cơ quan Nhà nước quản lý về kinh tế. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách đã được đề xuất nhằm giảm thiếu các hành vi tham nhũng của cán bộ công chức.
Issue Date: 2022-11
Type: Bài trích
Extent: 12 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG1122_CacyeutoLQTTdenHVTMKTcuaCBCCtaicacCQNNveQLKToVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.