Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84785
Title: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và tác động tới xuất khẩu nông sản Việt Nam
Authors: Nguyễn Vinh Thành
Keywords: Thương mại Việt Nam - EU
EVFTA
xuất khẩu nông sản
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU, đặt trong tổng thể quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU, từ đó đưa ra những nhận định về thời cơ, thách thức mà EVFTA mang lại và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khấu nông sản trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 20 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT122_EVFTAvatacdongtoiXKnongsanVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.