Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84787
Title: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Chất lượng
Bồi dưỡng
Cán bộ
Công chức xã
Xây dựng nông thôn mới
Abstract: Bài viết phân tích việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức xã trong xây dựng nông thôn mới và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN122_NCCLBoiduongCBCCxaDUYCXDNTM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.