Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84788
Title: Chuyến đối số trong nông nghiệp để liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
Authors: Nguyễn Văn Sơn
Keywords: Chuyển đổi số
Nông nghiệp
Tiêu thụ nông sản
Nền kinh tế quốc gia
Abstract: Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp về chuyển đổi số trong nông nghiệp để thực hiện sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời đại cách mạng 4.0, giúp cho nông nghiệp trở thành một trong các trụ đỡ cho nền kinh tế của quốc gia.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN522_ChuyendoisotrongNNdelienketSXvoitieuthuSP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.