Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84791
Title: Vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi Đức Mậu
Keywords: Thiết chế văn hóa cơ sở
Vai trò
Đời sống văn hóa
Xây dựng nông thôn mới
Abstract: Bài viết tổng quan làm rõ thực trạng vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở (TCVHCS) trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của TCVHCS trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH1121_VaitrocuathietcheVHCStrongXDNTMoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.