Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84894
Title: Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Authors: Hoàng Quốc Long
Keywords: Chiến lược
Phát triển thanh niên
Giai đoạn 2021-2030
Abstract: Bài viết làm rõ những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 gồm quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cụ thể của chiến lược.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_NhungNDCBcuaCLPTTNVNgiaidoan2021-2030.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.