Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84896
Title: Vấn đề kế hoạch hóa ngôn ngữ
Authors: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Kế hoạch hóa ngôn ngữ
Chính sách ngôn ngữ
Ngôn ngữ học xã hội
Cảnh huống ngôn ngữ
Thái độ ngôn ngữ
Abstract: Bài viết phân tích đặc điểm và nội dung của kế hoạch hóa ngôn ngữ.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH1221_VandeKHHngonngu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.