Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84933
Title: Công tác quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ
Authors: Vũ Đăng Minh
Keywords: Bộ Nội vụ
Công tác quản lý
Tài liệu điện tử
Abstract: Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_CTQLTLDTcuabonoivu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.