Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84939
Title: Xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới ở Việt Nam
Authors: Ngô Thành Can
Keywords: Bối cảnh mới
Chính quyền đô thị
Hiệu lực
Hiệu quả
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập những yêu cẩu và giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính quyền đô thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN122_XDHTCQDTHDHDhieuluchieuquatrongboicanhmoioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.