Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84940
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
Authors: Thang Văn Phúc
Keywords: Bộ máy nhà nước
Đổi mới
Kiểm soát quyền lực
Nghị quyết Đại hội XIII
Tổ chức và hoạt động
Abstract: Bài viết xác định cơ sở chính trị - pháp lý của đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước và đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.