Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84942
Title: Vai trò của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức vận hành chính quyền đô thị ở Việt Nam
Authors: Phạm Đi
Keywords: Chính quyền đô thị
Người đứng đầu chính quyền
Vai trò
Abstract: Bài viết làm rõ vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức hoạt động và vận hành mô hình chính quyền đô thị.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN222_VaitrocuanguoidungdautrongXDTCVHCQDTVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.