Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85172
Title: Pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi Hữu Toàn
Keywords: Công bố thông tin của doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Abstract: Thông qua bài viết, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp, làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiền thực thi pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.