Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85175
Title: Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Vũ Văn Hùng
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Kinh tế nhà nước
Kinh tế thị trường
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Bài viết làm rõ vai trò và kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN1221_VaitrocuaDNNNtrongNKTTTdinhhuongXHCNoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.